บุหรี่ไฟฟ้า: กฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ ผู้ใช้สูดไอเหล่านี้เข้าปอด

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

กฎหมายและข้อบังคับ

 • ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน
 • ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ
 • ห้ามโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมศุลกากร

บทลงโทษ

 • จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัญหา

 • กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ชัดเจน
 • มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชน
 • มีการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์

แนวทางการแก้ไข

 • ออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ชัดเจน
 • เพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย
 • รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สรุป

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง

จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า

ในระหว่างนี้ ควรมีการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า